A DR. SÁRFALVI KRISZTINA ÜGYVÉDI IRODA
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

A jelen adatkezelési tájékoztató 2018. július 4. napjától visszavonásig érvényes.

I. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: „Ügyvédi Iroda” vagy „Adatkezelő”)

Székhely: Magyarország, 1025 Budapest, Csejtei utca 19. G/6.

Postai cím: Magyarország, 1025 Budapest, Csejtei utca 19. G/6.

E-mail cím: krisztina.sarfalvi@sarfalvi.com

Telefon: +36 (20) 9326490

Honlap: www.sarfalvi.com

II. Az adatkezelések alapjául szolgáló jogszabályok

A jelen adatkezelési tájékoztató tárgyát képező adatkezelésekre vonatkozó hatályos jogszabályok:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „EU Általános Adatvédelmi Rendelet”) ;

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény;

 • Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény.

III. Az adatkezelések céljai, jogalapjai, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelések időtartama, a személyes adatokhoz hozzáférésre jogosultak köre

 

III/1. Nem magánszemély Ügyfelekkel, szolgáltatást nyújtó üzleti partnerekkel megvalósuló kapcsolattartási célú adatkezelés

 

Adatkezelés célja: Az Ügyvédi Irodánk az Ügyfeleivel és leendő ügyfeleivel ügyvédi megbízási jogviszony létesítése és üzleti partnerekkel üzleti kapcsolat kiépítése és a meglévő megbízási jogviszony / szolgáltatásra irányú jogviszony (üzleti kapcsolat) fenntartása érdekében szükség szerint e-mail-ben, postán, vagy telefonon tartja a kapcsolatot.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az EU Általános Adatvédelmi Rendelet 6 cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az Ügyvédi Iroda azon jogos érdeke, hogy Ügyfeleit az őket érintő információkról tájékoztassa, valamint új ügyfelek esetében a megbízási jogviszony létesítése / üzleti kapcsolat kiépítése, figyelemmel az ügyvédi tevékenységre vonatkozó mindenkor hatályos etikai előírásokra, szabályokra is.

Kezelt adatok köre: az Ügyfelek / az Ügyvédi Iroda részére szolgáltatást nyújtó partnerek kapcsolattartóinak a nevét, telefonszámát, e-mail címét és beosztását kezeljük.

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a kapcsolattartói státusz vagy az Ügyfél és az Ügyvédi Iroda közötti megbízási jogviszony, illetve a szolgáltatást nyújtó és az Ügyvédi Iroda közötti jogviszonymegszűnéséig tart.

Hozzáférésre jogosultak: az Ügyvédi Iroda adott Ügyfél ügyein dolgozó munkatársai, az Ügyfél előzetes hozzájárulásával igénybevett alvállalkozói, mint adatfeldolgozók, illetve a szolgáltatás nyújtása során a szolgáltatás jellegéből adódóan az Ügyvédi Iroda munkatársai.

III/2. Természetes személy Ügyfelek / az Ügyvédi Iroda részére szolgáltatást nyújtó természetes személyek személyes adatainak kezelése jogi szolgáltatás nyújtása érdekében

Adatkezelés célja: Az Ügyvédi Irodánk a természetes személy Ügyfeleivel és leendő természetes személy ügyfeleivel megbízási jogviszony létesítése / természetes személyként szolgáltatást nyújtókkal jogviszony létesítése és a meglévő megbízási jogviszony / egyéb jogviszony fenntartása érdekében szükség szerint e-mail-ben, postán, vagy telefonon tartja a kapcsolatot.

Adatkezelés jogalapja: Esettől függően az adatkezelés jogalapja az EU Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikkben meghatározott (i) szerződés teljesítése, (ii) jogi kötelezettség teljesítése vagy (iii) az Ügyvédi Iroda azon jogos érdeke, hogy Ügyfeleit az őket érintő információkról tájékoztassa, valamint új ügyfelek / új szolgáltatók esetében a megbízási jogviszony / egyéb jogviszony létesítése, figyelemmel az ügyvédi tevékenységre vonatkozó mindenkor hatályos etikai előírásokra, szabályokra is. A konkrét jogalapról a természetes személy Ügyfelet előzetesen tájékoztatjuk.

Kezelt adatok köre: Esettől függően, a vonatkozó jogszabályok alapján előírt személyes adatok köre. A konkrét személyes adatokról a természetes személy Ügyfelet / szolgáltatót előzetesen tájékoztatjuk.

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés esettől függően a jogszabályban előírt időtartamig vagy az Ügyfél és az Ügyvédi Iroda közötti megbízási jogviszony megszűnéséig, illetve a szolgáltatást nyújtó és az Ügyvédi Iroda közötti jogviszony megszűnéséig tart. Az adatkezelés konkrét időtartamáról a természetes személy Ügyfelet / szolgáltatót előzetesen tájékoztatjuk.

Hozzáférésre jogosultak: az Ügyvédi Iroda adott természetes személy Ügyfél ügyein dolgozó munkatársai, az Ügyfél előzetes hozzájárulásával igénybevett alvállalkozói, mint adatfeldolgozók, illetve a szolgáltatás nyújtása során a szolgáltatás jellegéből adódóan az Ügyvédi Iroda munkatársai.

IV. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Ügyvédi Irodánk adatfeldolgozót (pl. könyvelő cég, IT tanácsadó, jogi szolgáltatást nyújtó alvállalkozó, stb.) az adott helyzettől függően, eseti jelleggel vesz igénybe, amelyről előzetesen tájékoztatja az érintettet.

V. A személyes adatokon végzett adatkezelési műveletek rövid leírása, kapcsolódó adatbiztonsági intézkedések

Ügyvédi Irodánk a személyes adatokat tartalmazó elektronikus formátumban rendelkezésre álló dokumentumokat az Ügyvédi Iroda székhelyén található számítógép(ek)en tárolja. A meghatározott időtartam elteltét, illetve az adatkezelési cél megszűnését követően az elektronikus formátumban rendelkezésre álló személyes adatokat véglegesen töröljük számítógépünkről (számítógépeinkről), a papíralapú dokumentációt pedig megsemmisítjük és selejtezzük olyan módon, hogy azok helyreállítása a továbbiakban – a jelen tudásunk szerint – ne legyen lehetséges. Ügyvédi Irodánk nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, továbbá profilalkotást sem végez a rendelkezésére bocsátott személyes adatok felhasználásával.

VI. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

a) A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett az I. fejezetben megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet az Ügyvédi Irodánktól arról, hogy:

 • milyen személyes adatait;

 • milyen jogalapon;

 • milyen adatkezelési cél miatt;

 • milyen forrásból;

 • mennyi ideig kezeljük;

 • továbbá, hogy Ügyvédi Irodánk kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ügyvédi Irodánk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Ügyvédi Irodánk az érintett kérelmét legfeljebb egy (1) hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

b) A helyesbítéshez való jog

Az érintett az I. fejezetben megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy Ügyvédi Irodánk módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Ügyvédi Irodánk a kérelmet legfeljebb egy (1) hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

c) A törléshez való jog

Az érintett az I. fejezetben megadott elérhetőségeken keresztül kérheti Ügyvédi Irodánktól a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet Ügyvédi Irodánk abban az esetben utasítja el, ha Ügyvédi Irodánkat például valamely jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincsen ilyen kötelezettség, akkor Ügyvédi Irodánk a kérelmet legfeljebb egy (1) hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett az I. fejezetben megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adataival kapcsolatos adatkezelést az Ügyvédi Irodánk korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). Az adatkezelés korlátozása addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatkezelés korlátozását.

Az adatkezelés korlátozását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatait Ügyvédi Irodánk jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adatait Ügyvédi Irodánk ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig Ügyvédi Irodánk tovább tárolja a személyes adatokat is tartalmazó dokumentációt (például egy önéletrajzot), ezt követően törli az adatokat.

e) A tiltakozáshoz való jog

Az érintett az I. fejezetben megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha ehhez az EU Általános Adatvédelmi Rendeletben foglaltak szerint joga van. Ebben az esetben Ügyvédi Irodánk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f) Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett az I. fejezetben megadott elérhetőségeken keresztül jelezheti, hogy élni kíván adathordozhatósághoz való jogával, amennyiben annak az EU Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott feltételei maradéktalanul fennállnak.

g) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának joga

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érinttet jogosult arra, hogy panaszt tegyen, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az EU Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt előírásokat (ld. a VII. fejezet c) pontjának rendelkezéseit).

h) Kártérítéshez való jog és sérelemdíj

Minden olyan érintett, aki az EU Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt rendelkezések megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől kártérítésre jogosult (ld. a VII. fejezet b) pontjának rendelkezéseit).

VII. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

a) Vitarendezés kezdeményezése Ügyvédi Irodánknál

Ügyvédi Irodánk azt javasolja, hogy amennyiben az érintett álláspontja szerint személyes adatait jogszabálysértő módon / visszaélésszerűen kezeljük, első körben forduljon közvetlenül hozzánk a fenti I. fejezetben megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül. Ügyvédi Irodánk mélyen elkötelezett a személyes adatok védelme és az információs önrendelkezési jog maradéktalan érvényesülésének biztosítása mellett, így mindent megteszünk annak érdekében, hogy megfogalmazott kérdéseit / aggályait / észrevételeit megnyugtató módon és a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy (1) hónapon belül érdemben megválaszoljuk.

b) Bírósághoz fordulás joga

Az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak az EU Általános Adatvédelmi Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az EU Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti jogait.

Az érintett dönthet úgy, hogy a polgári pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

c) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásának kezdeményezése

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál való bejelentéssel az érintett vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 • hivatalos elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 • postai elérhetőség: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 • telefonszám: +36 (1) 391 1400

 • fax: +36 (1) 391 1410

 • cím: Magyarország, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

 • honlap: www.naih.hu

 

***

Ügyvédi Irodánk fenntartja a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót, indokolás nélkül, bármikor egyoldalúan módosíthassa. A jelen adatkezelési tájékoztató Ügyvédi Irodánk által történő módosítása esetén erről megfelelő módon tájékoztatjuk az érintetteket, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban.

© 2013-2021 Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda


krisztina.sarfalvi@sarfalvi.com | +36 20 932 6490 | 2089 Telki, Pillangó utca 6. 1. sz. iroda

Ezt a honlapot a Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda tarja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Dr. Sárfalvi Krisztina a Budapesti Ügyvédi Kamara által 16771 kamarai lajstromszámon bejegyzett ügyvéd. Kamarai Azonosító Szám (KASZ): 36068059

A Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületénél az 1. számú biztosítási módozat szerint rendelkezik felelősségbiztosítással.

 

Utolsó módosítás: 2021. 01. 02.

KÖVESSEN MINKET:

 • w-facebook