Még egyszer a devizaperekrőlNagy gondban vannak a fizetni nem tudó vagy már a végrehajtási szakaszba jutott devizahitelesek. A Magyar Nemzeti Bank legutóbbi közlése szerint 144 ezer a bedőlt hitelek száma.

Nem segíti a tisztánlátást, hogy a napokban több egymásnak ellentmondó cikk, vélemény is megjelent a devizahitelesek kilátásait illetően egy 2016. november 9-én meghozott Európai Bírósági előzetes döntés értelmezésével kapcsolatban.

Az ítélet a 2008/48/EK irányelv adott szakaszainak a szlovák belső joggal való viszonyát tisztázza. Kizárólag a fogyasztói hitelmegállapodásokra vonatkozóan lehet és kell figyelembe venni. Nem vonatkozik a jelzáloggal biztosított, vagy egyéb ingatlanügyletekre, melyekre a 2014/17/EU irányelv alkalmazandó.

Mit is mond szó szerint a C-42/15 számú döntés?

1.) A hitelmegállapodást nem kell szükségszerűen egyetlen dokumentumban elkészíteni, azonban az irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében említett összes tartalmi elemet nyomtatott formában vagy más tartós adathordozón kell elkészíteni; – a hitelmegállapodást a feleknek alá kell írniuk, az aláírásra vonatkozó ezen követelmény az említett megállapodás ezen irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében előírt összes tartalmi elemére alkalmazandó.

2.) A hitelmegállapodásnak világos és egyértelmű módon tartalmaznia kell a következőket [2008/48/EK irányelv 10. cikk (2) bekezdés]:

a) a hitel típusa;

b) a szerződő felek neve, postai címe és adott esetben az érintett hitelközvetítő neve és postai címe;

c) a hitelmegállapodás időtartama;

d) a teljes hitelösszeg és a hitel lehívására vonatkozó feltételek;

e) meghatározott áru vagy szolgáltatás vonatkozásában halasztott fizetés formájában nyújtott hitel vagy kapcsolódó hitelmegállapodások esetén az áru vagy szolgáltatás és annak készpénzára;

f) a hitelkamatláb, a hitelkamatláb alkalmazására vonatkozó feltételek és adott esetben bármilyen, az eredeti hitelkamatlábra alkalmazandó index- vagy referencia-kamatláb, továbbá a hitelkamatláb változtatásával kapcsolatos időszakok, feltételek és eljárások. Ha eltérő körülmények esetén eltérő hitelkamatlábak alkalmazandók, a fent említett információk valamennyi alkalmazandó hitelkamatláb esetében;

g) a teljeshiteldíj-mutató és a fogyasztó által fizetendő teljes összeg, a hitelmegállapodás megkötésének időpontjában kiszámítva; valamennyi, a teljeshiteldíj-mutató kiszámításához felhasznált feltevés megemlítésével;

h) a fogyasztó által teljesítendő fizetések összege, száma és gyakorisága, és adott esetben az a sorrend, amelynek megfelelően a különböző fennálló, eltérő hitelkamatlábú egyenlegekbe befizetésre kerülnek a törlesztések célját szolgáló fizetések;

i) ha egy hitelmegállapodásra vonatkozóan határozott időtartamú tőketörlesztésről van szó, a fogyasztó joga, hogy kérésére ingyenesen, a hitelmegállapodás teljes időtartama alatt számlakivonatot kapjon törlesztési táblázat formájában.

A törlesztési táblázat feltünteti a hátralevő fizetéseket, az ilyen összegek megfizetésére vonatkozó időtartamokat és feltételeket; a táblázat tartalmazza a törlesztések bontását a tőketörlesztés kimutatására, a hitelkamatláb alapján számított kamatot és adott esetben a járulékos költségeket; amennyiben a kamatláb nem rögzített, vagy a járulékos költségek a hitelmegállapodás szerint változhatnak, a törlesztési táblázat világos és egyértelmű módon jelzi, hogy a táblázat adatai kizárólag a hitelkamatlábnak vagy a járulékos költségeknek a hitelmegállapodás szerinti, következő változásáig érvényesek;

j) ha a díjakat és a kamatot tőketörlesztés nélkül kell megfizetni, kimutatás a hitelkamat fizetésének időszakairól és feltételeiről és bármely kapcsolódó rendszeres és nem rendszeres díjakról;

k) adott esetben a mind a fizetési ügyleteket, mind a lehívásokat rögzítő egy vagy több számla fenntartásának díjai, kivéve, ha a számlanyitás fakultatív, a fizetési ügyletek és a lehívások céljára egyaránt szolgáló fizetési eszköz használati díjai és a hitelmegállapodásból eredő bármely díj, valamint e díjak megváltoztatásának feltételei;

l) a késedelmes fizetések esetén alkalmazandó, a megállapodás megkötése időpontjában alkalmazandó kamat és a kiigazítására vonatkozó rendelkezések, valamint adott esetben a fizetendő késedelmi díjak;

m) a fizetés elmulasztásának következményeire vonatkozó figyelmeztetés;

n) adott esetben nyilatkozat arról, hogy a felmerülő közjegyzői díjak megfizetendők;

o) az előírt garanciák és biztosítás, ha van ilyen;

p) az elállási jog megléte vagy hiánya, azon időszak, amelyen belül az elállási jog gyakorolható, valamint az elállási jog gyakorlásának egyéb feltételei, ideértve a fogyasztó azon kötelezettségére vonatkozó tájékoztatást is, hogy a 14. cikk (3) bekezdésének b) pontja értelmében a lehívott tőkeösszeget, valamint a kamatot és a napi kamatösszeget meg kell fizetnie;

q) a 15. cikkből eredő jogokra vonatkozó információ, valamint az e jogok gyakorlására vonatkozó feltételek;

r) a határidő előtti visszafizetés joga, a határidő előtti visszafizetés eljárása, valamint adott esetben tájékoztatás a hitelező ellentételezési jogáról és az ellentételezés meghatározásának módjáról;

s) a hitelmegállapodás felbontása jogának gyakorlása esetén alkalmazandó eljárás;

t) a fogyasztó számára rendelkezésre áll-e peren kívüli panasz- és jogorvoslati eljárás, és ha igen, akkor az milyen módon vehető igénybe;

u) adott esetben az egyéb szerződési feltételek;

v) adott esetben az illetékes felügyeleti hatóság neve és címe.

3.) A 2008/48/EK irányelvvel nem ellentétes, hogy valamely tagállam nemzeti szabályozásában előírja, hogy amennyiben valamely hitelmegállapodás nem tartalmazza az ezen irányelv 10. cikkének (2) bekezdésében megkövetelt összes tartalmi elemet, úgy ezt a megállapodást kamat‑ és költségmentesnek kell tekinteni, ha olyan tartalmi elemről van szó, amelynek hiánya kétségessé teheti a fogyasztó azon lehetőségének meglétét, hogy a kötelezettségvállalásának mértékét értékelje.

A hivatkozott irányelv és döntés:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0042&qid=1480170349043&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0048&from=HU

Egyéb olvasnivaló a lehetőségekről:

http://mno.hu/gazdasag/unios-jogot-sert-a-devizahiteles-torveny-1373373

#devizaperek

58 megtekintés0 hozzászólás

© 2013-2021 Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda


krisztina.sarfalvi@sarfalvi.com | +36 20 932 6490 | 2089 Telki, Pillangó utca 6. 1. sz. iroda

Ezt a honlapot a Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda tarja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Dr. Sárfalvi Krisztina a Budapesti Ügyvédi Kamara által 16771 kamarai lajstromszámon bejegyzett ügyvéd. Kamarai Azonosító Szám (KASZ): 36068059

A Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületénél az 1. számú biztosítási módozat szerint rendelkezik felelősségbiztosítással.

 

Utolsó módosítás: 2021. 01. 02.

KÖVESSEN MINKET:

  • w-facebook