Vendéglátóipari egység nyitásárólMagyarországon a vendéglátási tevékenység, mint kereskedelmi tevékenység, bejelentés köteles tevékenység.

Az üzlet elnevezését a vonatkozó jogszabályok alapján a vállalkozó határozza meg, a feliratok nyelve elsősorban – bizonyos kivételektől eltekintve - a magyar. Az üzlet nyitvatartási idejét a vállalkozó állapítja meg, de azt a regisztráló hatósághoz be kell jelenteni és arról a fogyasztókat is tájékoztatni kell. A települési önkormányzat rendeletben szabályozhatja az éjszakai (este 22.00 és reggel 6.00 közötti) nyitvatartást. Közterületfoglalás esetén (pl. reklám, terasz, tető, ernyő, mozgó- vagy alkalmi árusítás) az érintett önkormányzattól engedélyt kell kérni és jellemzően díjat kell fizetni a használatért. A bejárat legyen akadálymentesen megközelíthető.

Az üzlet működése során elsősorban az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

 • Szakképesítésre vonatkozó előírások (Az üzemeltetés teljes időtartama alatt jelen kell legyen legalább egy szakképesítéssel rendelkező, azonnali intézkedésre jogosult, felelős személy - kivéve: büfé)

 • Az üzlethelyiség érintésvédelmi és tűzvédelmi megfeleltetése

 • Az üzlethelyiség technológiai kialakítása (pl. kétfázisú mosogató, zöldség előkészítő, hús előkészítő, konyha, raktározás)

 • Higiéniai ellenőrzés, a hűtőlánc alkalmazása és fenntartása és a HACCP alapelvek alkalmazása

 • Az eladótér kialakítása (pl. helyben fogyasztás 10 fő felett: külön férfi-női mosdó)

 • Személyzeti helyiségek kialakítása (pl. öltöző szekrény, mosdó, takarítási, vízvételi hely)

 • Integrált Kártevőirtási Rendszer (IPM)

 • Hulladékkezelés szabályai, veszélyes hulladékok elkülönítése

 • Fogyasztók tájékoztatása az allergénekről (pl. szóban, étlapon)

 • A dohánytermékek kiskereskedelme kizárólagosan az állam hatáskörébe tartozik, dohánytermékek koncessziós szerződés és külön engedély birtokában forgalmazhatók

 • Alkohol - mint jövedéki termék – a külön jogszabályok szerint tartható, hozható forgalomba. (Amennyiben a jövedéki termék elhagyja az adóraktárt vagy külföldről beérkezve nem kerül adóraktári rendszerbe, a termék szabadforgalomba kerül. Jövedéki engedélyre kizárólag az alkoholtartalmú termékek nagykereskedelme, vagy importja esetén van szükség. Speciális szabályok vonatkoznak pl. a bontott alkoholtartalmú italok összes tárolható mennyiségére és az alkoholtermék-készletforgalmi szabályzatban rögzített havi ún. standolás - forgalmi adatvezetési - kötelezettségre, vagy a kereskedelmi tilalomra)

 • Dohánytermékek fogyasztásának szabályai (pl. zárt légterű dohányzóhely kijelölése esetén speciális szabályok, egyébként a bejárattól 5 m távolságon kívül kijelölt dohányzóhely, fogyasztók tájékoztatása)

 • Bejelentési kötelezettség az ARTISJUS közös jogkezelő szervezethez (ha pl. zene szól, TV van elhelyezve az üzlethelyiségben)

 • Nyugta, számlaadási kötelezettség

 • Reklamációk kezelése (Pl. Vásárlók Könyve, amely az írásbeli panaszok rögzítésére szolgál. A vállalkozásnak 30 napja van válaszolni)

 • Dokumentációs kötelezettség: így különösen HACCP, kémiai kockázatbecslés, tisztítószerek ÁNTSZ bejelentése, anyaghányad nyilvántartás, munkavédelmi kockázatbecslés, egyéni védőeszköz szabályzat, orvosi vizsgálatok rendje, alkalmazottak esetén azok munka- és tűzvédelmi, valamint higiéniai és HACCP oktatása

 • Általános követelmények: munkaszerződések, munkaköri leírások, munkaügyi nyilvántartások, könyvelés, adózás

A) A kereskedelmi tevékenység bejelentésének általános szabálya

a) Nyilvántartásba veszik a helyet, kiadják a nyilvántartási számot, a termékek forgalmazása a bejelentés után megkezdődhet.

b) Beszerzésének költségei

3000 Ft illetékbélyeg

Dokumentáció, szabályzatok elkészítésének költségei

c) Eljárás

A tevékenység végzésének helye szerinti illetékes önkormányzatnál (jegyzőnél) kell a kereskedelmi tevékenységet bejelenteni. A hatóság a nyilvántartásba vételről értesíti a szakhatóságokat, melyek ellenőrzést folytatnak le (egyablakos rendszer).

d) Mellékletek:

- Nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használatának jogcímét (bérlet stb.) igazoló okirat.

- Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat.

- Közös tulajdonban álló üzlet esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

- Üzlet esetében vásárlók könyve, melyet a kereskedelmi hatóság hitelesít.

e) Eljáráshoz szükséges idő

A hatóság 8 nap alatt veszi nyilvántartásba az üzletet (+ 30 nap szakhatósági ellenőrzés)

B) A vendéglátás külön engedélyes tevékenység

a) Amennyiben a vállalkozó meleg, hideg ételeket és/vagy cukrászati készítményeket forgalmaz vendéglátó tevékenység keretében, a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal külön engedélyére van szüksége, amelyet a hivatal előzetes szemle alapján ad meg. Meggyorsítható az eljárás, ha az ügyfél az engedélyért nem a jegyzőhöz, hanem közvetlenül a szakhatósághoz fordul.

b) Az eljárás díj- és illetékmentes.

c) Szükséges információk, mellékletek:

- közmű nyilatkozatok

- technológiai leírás és elrendezési rajz

- anyagmozgatási, személyforgalmi és göngyölegtárolási terv

- áruszállítás tervezett módja

- tervezett alkalmazotti létszám

- szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolása

- tisztítási, mosogatási, takarítási utasítás

- melléktermék és hulladék-kezelési és ártalmatlanítási terv

- az ivóvíz megfelelését tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálat eredménye

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vendéglátó létesítményben szándékoznak-e előkészítetlen lőtt vadat feldolgozni

C) Vonatkozó jogszabályok

- A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet

- A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

- Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V.14.) NFGM rendelet

- Az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról szóló 47/2011.(V.31.) VM rendelet

- A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet

- A mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet

- A felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet

- A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény

- A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény

- A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II.14.) Kormányrendelet

- A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény

- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

- Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

- A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet

- Az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 4/1998.(XI.11) EüM rendelet

- Az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről szóló 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet

- Az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásokról szóló 62/2003. (X.27.) EszCsM rendelet - A munkaköri szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet

- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és ellenőrzési rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet

- A gyártmánylapról szóló 82/2012. (VIII.2.) VM rendelet

- 57/2010 (V.7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

- Az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény

#vendéglátás

409 megtekintés0 hozzászólás

© 2013-2021 Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda


krisztina.sarfalvi@sarfalvi.com | +36 20 932 6490 | 2089 Telki, Pillangó utca 6. 1. sz. iroda

Ezt a honlapot a Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda tarja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Dr. Sárfalvi Krisztina a Budapesti Ügyvédi Kamara által 16771 kamarai lajstromszámon bejegyzett ügyvéd. Kamarai Azonosító Szám (KASZ): 36068059

A Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületénél az 1. számú biztosítási módozat szerint rendelkezik felelősségbiztosítással.

 

Utolsó módosítás: 2021. 01. 02.

KÖVESSEN MINKET:

 • w-facebook